درباره ما

کلمه سهاب از کنار هم چیدن اولین حرف هر یک از چهار کلمه «سامانه هوشمند انتقال بار» ساخته شده است، سهاب سامانه ای است که با انتقال هوشمندانه بار و در نتیجه کاهش خودروهای بدون بار در حال حرکت، چرخه پول را به کمترین مقدار ممکن  و درآمدهای موجودیت های مرتبط با سامانه را به حداکثر می رساند.

سهاب سامانه ای مبتنی بر ارایه سرویس و خدمات است که با استفاده از معماری سازمان مستقل غیر متمرکز و بدون  دخالت نیروی انسانی در فرایند انتخاب، انتقال بار را در سطح کشور انجام میدهد.

ارتباطات کاربران با سرویس دهنده های سامانه از مسیرهای مختلفی صورت می گیرد به طوری که در شرایط مختلف ارتباط شبکه مختل نمی شود. مسیرهای GPRS، GSM، کدهای  USSD، شبکه های محلی مبتنی بر BLUETOOTH و WIFI، ذخیره سازی داده ها در حالت OFFLINE و ارسال با تاخیر و .... از جمله روشهایی است که به منظور انتقال داده ها پیش بینی شده اند.

در حالت ثبت نام موجودیتهای سه گانه شامل

  1. راننده (با خودرو و بدون خودرو) – مالک خودرو (با راننده و بدون راننده)
  2. شرکتهای حمل و نقل (با مجوز صدور بارنامه) و
  3. صاحبان بار (مولدین بار) ، (مصرف کنندگان بار) و (باریابان)

می توانند اطلاعات خود را به شبکه معرفی و پس از کسب تاییدهای لازم از مراکز مجاز، مجوز بهره برداری از شبکه سهاب را اخذ کنند.